Kurulum

HAProxy

Bu not, CentOS 7.X Minimal üzerine kaynaktan tek sunucu kurulumu HAProxy adımlarını içerir. Bu kurulum, HAProxy ile ilgili aşağıdaki notlara yardımcı olmak için bazı ekstra adımlar da içerir.

🔥 Bu not HAProxy 2.0.29 ve Lua 5.3.5 sürümü için yazılmıştır. Daha yeni sürümler farklı konfigürasyonlara sahip olabilir.

Ön Hazırlık

ÖzellikMinimum Değer
Sunucu Adıhaproxy-01
IP Adresi172.19.85.102
Netmask255.255.255.0
Gateway172.19.85.1
CPU4
Bellek2 GB
Disk40GB
OSCentOS 7.X Minimal
İnternet ErişimiEvet

⭐: Kurulum işlemi sırasında kaynakları artırabilirsiniz.

Kurulum ve derleme işlemi sırasında bir root kullanıcısına gerek yoktur. Ancak, root ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcıya ihtiyaç duyulacaktır. Notta, kurulum ve derleme işlemi için devops kullanıcısı kullanılmıştır. Eğer farklı bir kullanıcınız varsa, lütfen onu kullanın.

Kurulum sırasında engellemeleri önlemek için SELinux devre dışı bırakılmıştır.

devops@haproxy-01:~$ sudo setenforce 0
devops@haproxy-01:~$ sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config

Kurulum Hazırlığı

Güvenlik nedeniyle, HAProxy için ayrı bir kullanıcı oluşturulmalıdır.

devops@haproxy-01:~$ sudo groupadd -g 1985 haproxy
devops@haproxy-01:~$ sudo useradd -g 1985 -u 1985 -d /var/lib/haproxy -s /sbin/nologin -c haproxy haproxy

Aşağıdaki dosyalar indirilmeli ve sıkıştırılmış dosyalardan çıkartılmalıdır.

devops@haproxy-01:~$ curl https://www.lua.org/ftp/lua-5.3.5.tar.gz > lua-5.3.5.tar.gz
devops@haproxy-01:~$ curl http://www.haproxy.org/download/2.0/src/haproxy-2.0.29.tar.gz > haproxy-2.0.29.tar.gz

devops@haproxy-01:~$ tar xf lua-5.3.5tar.gz
devops@haproxy-01:~$ tar xf haproxy-2.0.29.tar.gz 

HAProxy'yi oluşturmaya başlamadan önce, bazı zorunlu kütüphanelerin yüklenmesi gerekir.

devops@haproxy-01:~$ sudo yum install gcc openssl-devel readline-devel systemd-devel make pcre-devel net-tools kernel-headers url libnl3-devel net-snmp-devel -y
devops@haproxy-01:~$ sudo yum update -y

Kurulum

Lua kütüphane yolu HAProxy derleme komutu için bir parametre olduğundan derleme işlemi Lua'nın derlenmesi ile başlar.

devops@haproxy-01:~$ cd lua-5.3.5
devops@haproxy-01:~$ sudo make INSTALL_TOP=/opt/lua-5.3.5 linux install

Artık HAProxy kaynaktan oluşturulabilir.

devops@haproxy-01:~$ cd ~
devops@haproxy-01:~$ cd haproxy-2.0.29
devops@haproxy-01:~$ sudo make USE_NS=1 USE_TFO=1 USE_OPENSSL=1 USE_ZLIB=1 USE_LUA=1 USE_PCRE=1 USE_SYSTEMD=1 USE_LIBCRYPT=1 USE_THREAD=1 TARGET=linux-glibc LUA_INC=/opt/lua-5.3.5/include LUA_LIB=/opt/lua-5.3.5/lib
devops@haproxy-01:~$ sudo make PREFIX=/opt/haproxy install

Yukarıdaki parametreler HAProxy'nin genel kullanımı için seçilmiştir, daha spesifik parametrelere ihtiyacınız varsa kaynak koddaki INSTALL dosyası içinde yer almaktadır. Lütfen değişen parametrelerin HAProxy performansını ve çalışma şeklini etkilediğini unutmayın.

Konfigürasyon

HAProxy'yi oluşturduktan sonra, systemctl ile kontrol etmek için bir servis tanımı oluşturulmalıdır.

devops@haproxy-01:~$ sudo vi /etc/systemd/system/haproxy.service
[Unit]
Description=HAProxy 2.0.29
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/haproxy
ExecStart=/opt/haproxy/sbin/haproxy -f $CONFIG_FILE -p $PID_FILE $CLI_OPTIONS
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -USR1 $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Şimdi, başlangıç parametrelerini ve seçeneklerini tanımlamak için işlem dosyası oluşturulmalıdır.

devops@haproxy-01:~$ sudo vi /etc/sysconfig/haproxy
# Command line options to pass to HAProxy at startup
# The default is:
CLI_OPTIONS="-Ws"

# Specify an alternate configuration file. The default is:
CONFIG_FILE=/etc/haproxy/haproxy.conf

# File used to track process IDs. The default is:
PID_FILE=/var/run/haproxy.pid

Yapılandırma bölümündeki son adım, bir HAProxy yapılandırma dosyası oluşturmaktır. Bu yapılandırma dosyası proxy tanımlarını, servis ve sunucu tanımlarını içerir.

devops@haproxy-01:~$ sudo mkdir /etc/haproxy/
devops@haproxy-01:~$ sudo vi /etc/haproxy/haproxy.conf
##################################################
#          Global           #
##################################################
global
  daemon
  maxconn   5000
  user    haproxy
  group    haproxy
  chroot   /var/lib/haproxy
  log 127.0.0.1 local0     #traffic logs
  log 127.0.0.1 local1 notice  #event logs

  #SSL option
  tune.ssl.default-dh-param 2048
  ssl-server-verify none
  ssl-default-bind-options no-sslv3

  #Multithreading
  nbproc 1
  nbthread 4
  cpu-map auto:1/1-4 0-3
##################################################


##################################################
#          Defaults           #
##################################################
defaults
  log global
  mode http
  option httplog
  option logasap
  timeout connect 4s
  timeout client 5s
  timeout server 86400s
  timeout http-request 30s
  timeout http-keep-alive 5s
  timeout queue 60s

  #server defaults
  default-server inter 1s rise 2 fall 4
  grace 3000

  #request
  option redispatch 1
  retries 2
##################################################


##################################################
#         Monitoring          #
##################################################
listen stats
  bind *:1985
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats refresh 3s
  stats show-node
  option dontlog-normal
##################################################


##################################################
#          Frontend          #
##################################################

##################################################


##################################################
#          Backend           #
##################################################

##################################################


##################################################
#           Users           #
##################################################

##################################################

Yapılandırma bölümünü tamamlamak için, HAProxy yapılandırmasını doğrulamak için gerekli bir komut vardır.

devops@haproxy-01:~$ sudo /opt/haproxy/sbin/haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.conf

Bu komut, HAProxy yapılandırma dosyasındaki herhangi bir yapılandırma değişikliğinden sonra çalıştırılmalıdır.

Güvenlik

SELinux devre dışıdır, ancak ağ saldırılarını veya keşfedilebilirliği önlemek için güvenlik duvarı etkinleştirilmelidir. Port bazında bir tanımlama yapmak karmaşıklık yaratır, bu nedenle Güvenlik Duvarı için bir HAProxy hizmet tanımı oluşturmak daha iyidir.

devops@haproxy-01:~$ sudo vi /etc/firewalld/services/haproxy.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>HAProxy</short>
  <description>HAProxy load-balancer</description>
  <port protocol="tcp" port="80"/>
  <port protocol="tcp" port="443"/>
  <port protocol="tcp" port="1985"/>
</service>

Normal trafik için 80 ve 443 portları eklenmiştir. HAProxy durum sayfası erişimi için 1985 portu eklenmiştir. Ek portlarınızı ileride bu dosyaya ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra Güvenlik Duvarını ve HAProxy'i yeniden başlatmak gereklidir.

devops@haproxy-01:~$ sudo chmod 640 /etc/firewalld/services/haproxy.xml

Çalıştırma

devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl enable firewalld
devops@haproxy-01:~$ sudo sudo systemctl start firewalld
devops@haproxy-01:~$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=haproxy
devops@haproxy-01:~$ 
devops@haproxy-01:~$ sudo firewall-cmd --reload
devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl enable haproxy
devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl start haproxy

Yukarıdaki komutlar ile HAProxy'e kalıcı erişim sağlanır ve HAProxy'nin servisi etkinleştirilir ve başlatılır. Eğer herhangi bir sorun yoksa HAProxy çalışmalıdır.

Doğrulama

Kurulumdan sonra, kurulumu dahili ve harici olarak doğrulamalısınız.

devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl status haproxy

Yukarıdaki komutlar dahili doğrulama için Running durumunu döndürmelidir. Harici doğrulama için, HAProxy durum sayfası için HAProxy yapılandırma dosyasında tanımlanan http://172.19.85.102:1985/stats adresini ziyaret edebilirsiniz.