Fatih Tatoğlu

HAProxy - Kurulum

Bu notumda CentOS 7.X Minimal üzerine HAProxy kurma notlarımı bulabilirsiniz. Kurulum kaynak kodlar üzerinden yapılacak şekildedir.

Ortamın Hazırlanması

Öncelikle yükleme yapacağımız ortamın hazırlanması gerekiyor. Kurulum için 1 tane CentOS makine gerekiyor. Örnek kurulum için makine özellikleri aşağıdaki gibidir.

Makine AdıIP AdresiCPURAMDiskOS
haproxy-01172.19.85.10242 GB40 GBCentOS 7.X Minimal

root ile işlem yapmamak için makineye devops adında bir kullanıcı tanımlanıyor. devops kullanıcısı sadece makineye login olmak için kullanılıyor. Eğer başka kullanıcınız varsa bu adımı geçebilirsiniz.

> sudo adduser devops
> sudo passwd devops
> sudo usermod -aG wheel devops

Makine clone olabilir. Eğer sıfırdan kurulum yapıldıysa bu adımı geçebilirsiniz. Clone makinede machine-id aynı olacağı için ileride başımıza dert olabilir. Bunun için aşağıdaki komutlar ile machine-id değeri tekilleştirilebilir.

> sudo cat /etc/machine-id
> sudo rm -f /etc/machine-id
> sudo systemd-machine-id-setup
> sudo cat /etc/machine-id

HAProxy çalışırken SELinux'a ihtiyaç duymamaktadır. İlerleyen kurulumlarda da sorun olmaması adına SELinux aşağıdaki komutlar ile kapatılmaktadır.

> sudo setenforce 0
> sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config

Bu işlemlerden sonra makine mutlaka restart edilmelidir.

Kullanıcı Tanımlama

Güvenlik sebebiyle HAProxy için ayrı kullanıcı açılmaktadır.

> sudo groupadd -g 1985 haproxy
> sudo useradd -g 1985 -u 1985 -d /var/lib/haproxy -s /sbin/nologin -c haproxy haproxy

Dosyaların İndirilmesi

HAProxy kurulumunu kaynak kod üzerinden yapacağımız için kaynak kodları ve gereken destek kodlarının da indirilmesi için aşağıdaki komutlar çalıştırılır.

> curl https://www.lua.org/ftp/lua-5.3.5.tar.gz > lua-5.3.5.tar.gz
> curl http://www.haproxy.org/download/2.0/src/haproxy-2.0.29.tar.gz > haproxy-2.0.29.tar.gz

> tar xf lua-5.3.5tar.gz
> tar xf haproxy-2.0.29.tar.gz 

Bu yazıyı yazarken HAProxy 2.0.29 ve Lua 5.3.5 sürümü vardı. Kurulum yapmadan önce mutlaka son kararlı sürümü tercih edilmesini öneriyorum. Bu sayede olası güvenlik açıkları ya da tehtidleri ile daha az karşılaşıyor olursunuz.

Gerekli Kütüphanelerin Kurulması

Kaynak kodların derlenmesi için bazı kütüphanelerin yüklenmesi gerekmektedir.

> sudo yum install gcc openssl-devel readline-devel systemd-devel make pcre-devel net-tools kernel-headers url libnl3-devel net-snmp-devel -y
> sudo yum update -y

Lua'nın Derlenmesi

Lua HAProxy içerisinde özelleşmiş scriptler yazmak için kullanılabiliyor. İleride ihtiyaç olacağı için kuruluma dahil edildi.

> cd lua-5.3.5
> sudo make INSTALL_TOP=/opt/lua-5.3.5 linux install

HAProxy'nin Derlenmesi

HAProxy kod üzerinden derlenirken Lua'nın derlendiği yerin parametre olarak geçmesi gerekliliğinden dolayı ikinci sırada kurulmaktadır.

> cd ~
> cd haproxy-2.0.29
> sudo make USE_NS=1 USE_TFO=1 USE_OPENSSL=1 USE_ZLIB=1 USE_LUA=1 USE_PCRE=1 USE_SYSTEMD=1 USE_LIBCRYPT=1 USE_THREAD=1 TARGET=linux-glibc LUA_INC=/opt/lua-5.3.5/include LUA_LIB=/opt/lua-5.3.5/lib
> sudo make PREFIX=/opt/haproxy install

HAProxy versiyon ilerlettikçe kurulum sırasında bazı parametreler değişmektedir. Bu parametreler HAProxy'nin çalışma şeklini değiştireceği için mutlaka ihtiyaç ve sürüme göre tekrar kontrol edilmelidir. Bu bilgiyi HAProxy'nin kaynak kodunu indirdiğiniz dosyanın içerisindeki INSTALL dokümanında bulacaksınız.

HAProxy'nin Konfigüre Edilmesi

HAProxy'nin doğru çalışabilmesi için doğru şekilde ayarlanması gerekmektedir. Kod üzerinden derleme yoluyla kurulum yapıldığı için de otomatik yapılan her şeyin manuel yapılması gerekmektedir.

Servis Dosyası

HAProxy'nin servis dosyası oluşturulmalıdır. Bu sayede systemctl komutu ile kontrol edilebilir.

> sudo vi /etc/systemd/system/haproxy.service
[Unit]
Description=HAProxy 2.0.29
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/haproxy
ExecStart=/opt/haproxy/sbin/haproxy -f $CONFIG_FILE -p $PID_FILE $CLI_OPTIONS
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -USR1 $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Process Tanımı

HAProxy çalışırken hangi parametrelerle çalışacağının belirlenmesi için process tanımı yapılmalıdır. Servis tanımı yapılırken bu dosya da EnvironmentFile ile dahil edilmektedir. Eğer bu dosyayı tanımlamak istemiyorsanız servis tanımı sırasında buradaki tanımları vermeniz gerekmektedir.

> sudo vi /etc/sysconfig/haproxy
# Command line options to pass to HAProxy at startup
# The default is:
CLI_OPTIONS="-Ws"

# Specify an alternate configuration file. The default is:
CONFIG_FILE=/etc/haproxy/haproxy.conf

# File used to track process IDs. The default is:
PID_FILE=/var/run/haproxy.pid

HAProxy Konfigürasyonu

HAProxy'in hangi servisleri nereye yönlendireceği ile ilgili tanımların yapılması gerekmektedir. Bu genel kurulum için bir şablon niteliğindedir. İhtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmelidir.

> sudo mkdir /etc/haproxy/
> sudo vi /etc/haproxy/haproxy.conf
##################################################
#          Global           #
##################################################
global
  daemon
  maxconn   5000
  user    haproxy
  group    haproxy
  chroot   /var/lib/haproxy
  log 127.0.0.1 local0     #traffic logs
  log 127.0.0.1 local1 notice  #event logs

  #SSL option
  tune.ssl.default-dh-param 2048
  ssl-server-verify none
  ssl-default-bind-options no-sslv3

  #Multithreading
  nbproc 1
  nbthread 4
  cpu-map auto:1/1-4 0-3
##################################################


##################################################
#          Defaults           #
##################################################
defaults
  log global
  mode http
  option httplog
  option logasap
  timeout connect 4s
  timeout client 5s
  timeout server 86400s
  timeout http-request 30s
  timeout http-keep-alive 5s
  timeout queue 60s

  #server defaults
  default-server inter 1s rise 2 fall 4
  grace 3000

  #request
  option redispatch 1
  retries 2
##################################################


##################################################
#         Monitoring          #
##################################################
listen stats
  bind *:1985
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats refresh 3s
  stats show-node
  option dontlog-normal
##################################################


##################################################
#          Frontend          #
##################################################

##################################################


##################################################
#          Backend           #
##################################################

##################################################


##################################################
#           Users           #
##################################################

##################################################

Konfigürasyonun doğrulanması için aşağıdaki kodun çalıştırılması yeterlidir.

> sudo /opt/haproxy/sbin/haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.conf

Konfigürasyon dosyasında yapılacak her hangi bir değişiklik sonrasında bu komutun değişikliklerin yayına alınmadan önce çalıştırılması daha güvenli olacaktır. Hatalı bir durumda HAProxy servisi duracağı için kesintiler oluşabilir.

Firewall Tanımları

Eğer makinede firewall açıksa mutlaka HAProxy için gereken tanımların yapılması gerekmektedir. Bu tanımları ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek gerekeceği unutulmamalıdır.

> sudo vi /etc/firewalld/services/haproxy.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>HAProxy</short>
  <description>HAProxy load-balancer</description>
  <port protocol="tcp" port="80"/>
  <port protocol="tcp" port="443"/>
  <port protocol="tcp" port="1985"/>
</service>
> sudo chmod 640 /etc/firewalld/services/haproxy.xml

Servislerin Etkinleştirilmesi ve Çalıştırılmaları

Gereken derlemeler ve ayarlama dosyaları hazırlandıktan sonra sistemi ayağa kaldırmak için aşağıdaki komutların çalıştırılması yeterli olacaktır.

> sudo systemctl enable firewalld
> sudo sudo systemctl start firewalld
> sudo firewall-cmd --permanent --add-service=haproxy
> 
> sudo firewall-cmd --reload
> sudo systemctl enable haproxy
> sudo systemctl start haproxy

Test Edilmesi

Kurulum tamamlandı artık test edilmesi gerekiyor. Bu testi yapmanın en basit yolu da HAProxy'nin bize sağladığı detaylı dashboard ekranının kontrol edilmesi. Kurulumu yaptığımız makineye IP adresi üzerinden browser ile http://172.19.85.102:1985/stats adresi ile erişebiliriz.

Tema Ayarları
Temalar